Anonymous ID: f5cd50 Sept. 22, 2022, 2:09 a.m. No.17560236   🗄️.is 🔗kun

Jullie hebben mij alle levensvreugde inmiddels wel ontnomen, en alles om naar uit te kijken blijkt niet tastbaar in deze duisternis dus vertel mij maar wat in hemelsnaam de bedoeling is hiervan want ik ben wel klaar met raden en kan geen rebus meer zien.